Typ tlačiarne
Výrobca tlačiarne
Model tlačiarne

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.readytoner.sk

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Predávajúcim je spoločnosť READY Group s.r.o. so sídlom Železničná 141/36, 05952 Veľká Lomnica, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 45306/P, IČO: 55 175 431, tel. +421 944 322 536, e-mail: info@readytoner.sk (ďalej len predávajúci).

1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka prostredníctvom internetového obchodu www.readytoner.sk

1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.

1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

1.6 Tieto obchodné podmienky sa riadia platnou legislatívou Slovenskej republiky, hlavne zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (pokiaľ je kupujúcim fyzická osoba), zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (pokiaľ je kupujúcim právnická osoba), zákonom č. 250/2007 Zz – Zákon o ochrane spotrebiteľa a zákonom 102/2014 Zz - Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

 

2. Objednávka

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho.

2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín emailom. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!

2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 12 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť číslo objednávky a e-mail. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.

2.6 Po záväznom potvrdení je možné objednávku zrušiť iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.V prípade zrušenia záväzne potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktorý bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať, alebo v prípade, že v súvislosti so zaobstaraním tovaru už došlo k vynaloženiu preukázateľných nákladov (napr. tovar už bol kupujúcemu expedovaný).

2.7

a.    Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar alebo tovar sa už nevyrába, alebo sa výrazný spôsobom zmenila cena tovaru u dodávateľov. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, neodpovedá na e-maily).

b.    Predávajúci má právo zrušiť objednávku aj v prípade, keď kupujúci neuhradil objednávku podľa vopred zvoleného spôsobu platby pri vytvorení objednávky, ako napr. Online platba kartou alebo Bankovým prevodom, a to do 7 dní od vytvorenia objednávky aj napriek výzve zo strany predávajúceho.

2.8 Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.readytoner.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

2.9 READY Group s.r.o. si vyhradzuje právo vyhlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, ak došlo k zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho alebo súdneho orgánu, o takomto postupe bude Kupujúci informovaný.

 

3. Ceny

3.1 Predávajúci nie je platcom DPH.

3.2 Všetky ceny produktov v internetovom obchode www.readytoner.sk sú konečné, vrátane všetkých daní a prípadných recyklačných poplatkov (ak sa na tovar zo zákona vzťahujú). Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Tie sú uvedené aj v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru.

3.3 Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

3.4 Zľavy nie je možné kombinovať a vždy je aktívna najvyššia zľava, ktorá je v ponuke. Ak je ponúkaná napríklad zľava 20% a kupón na zľavu je 5%, aktívna je len zľava 20%.

 

4. Platobné podmienky

4.1 Pri vytváraní elektronickej objednávky má kupujúci na výber niekoľko spôsobov úhrady. Niektoré formy úhrady môžu byť viazané na zvolený spôsob dopravy tovaru, prípadne môžu byť zo strany predávajúceho sprístupnené iba niektorým kupujúcim.

4.2 Platby podporované internetovým obchodom www.readytoner.sk:


- Online platba kartou - on-line platba prostredníctvom služby TatraPay alebo CardPay prevádzkovanými spoločnosťou Tatra Banka, a.s.

- Bankovým prevodom - platba vopred bankovým prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho na základe údajov vygenerovaných internetovým obchodom, resp. na základe vystavenej predfaktúry. Tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet.

- Dobierka - platba na dobierku pri prevzatí tovaru


Iné spôsoby platby závisia od dohody predávajúceho a kupujúceho pri potvrdení objednávky.

 

4.3. Poplatky za zvolený spôsob platby:

Online platba kartou - on-line platba prostredníctvom služby TatraPay alebo CardPay prevádzkovanými spoločnosťou Tatra Banka,a.s.: zadarmo

- Bankovým prevodom - platba vopred bankovým prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho: zadarmo

- Dobierka - platba na dobierku pri preberaní tovaru: 1,20 €

 

4.4 Platba je možná iba v EUR.

4.5 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.

 

5. Dodacie podmienky

5.1 Predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.

5.2 Ak je tovar skladom, je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.

5.3 Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.

5.4 Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

5.5 Dodávku tovaru zabezpečí predávajúci na náklady kupujúceho, prostredníctvom služby podľa výberu kupujúceho počas procesu objednávania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny spôsobu dopravy tovaru, ktorý si vybral kupujúci. O takejto zmene bude predávajúci kupujúceho bezodkladne informovať e-mailovou správou, alebo telefonicky. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, pokiaľ takouto zmenou vzniknú vyššie náklady na dopravu tovaru.

5.6 Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:

- odberných miest Packeta (balík do 5kg),

- odberné miesta kuriérskej spoločnosti DPD – tzv. Pickup DPD alebo AlzaBoxy - (balík do 5kg),

- kuriérskej spoločnosti DPD Home - (doručenie na adresu) - (balík do 5kg),

- kuriérskej spoločnosti Packeta Home Delivery - (doručenie na adresu) - (balík do 5kg),

- iný spôsob prepravy (len po predchádzajúcej vzájomnej dohode s predávajúcim)

 

5.7 Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

        a. tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

        b. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa,

 

6. Doručenie tovaru

6.1 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

6.2 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

6.3 Kupujúci spotrebiteľ bezodkladne po prevzatí vizuálne skontroluje akosť a množstvo produktu a v prípade nezrovnalostí kontaktuje obratom predávajúceho. V prípade, že je zásielka viditeľne poškodená už pri preberaní od dopravcu, kupujúci tovar neprevezme, spíše s prepravcom protokol a o tejto skutočnosti informuje predávajúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu.

6.4 Ak kupujúci neprevezme objednaný tovar bez riadneho odstúpenia od zmluvy alebo bez toho, aby bola zásielka poškodená a zároveň spísaný protokol s prepravcom, je predávajúci oprávnený od kupujúceho požadovať úhradu nákladov vzniknutých s vybavením a opätovným odoslaním zásielky, čo predstavuje základnú sumu vybraného spôsobu doručenia + 65%. Opätovné doručenie je možné až po uhradení tejto sumy bankovým prevodom.

6.5 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad).

6.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca.

6.7 V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že máme nedostatok tovaru a tak Vami objednaný tovar Vám môžeme dodať v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné platíte ako za jeden balík.

 

7. Poplatky za dopravu

7.1 Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry alebo prostredníctvom platobných brán, resp. pri platbe kartou si za dopravné účtujeme:

      -  pri doprave na výdajné miesto Packeta - 3,20 €

      -  pri doprave kuriérskou spoločnosťou DPD na odberné miesto (Pickup, Alzabox) – 3,10€

      -  pri doprave kuriérskou spoločnosťou DPD Home s doručením do 24 hodín po expedícii z nášho skladu – 4,30 €

      -  pri doprave kuriérskou spoločnosťou Packeta Home Delivery – 5,90€

Pri objednávke nad 49€ je doprava ZADARMO.

Dôležité - Pri opätovnom doručovaní neprevzatej zásielky podľa bodu 6.4 Obchodných podmienok, je účtovaná základná suma doručenia + 65% (príklad 3,20€ + 2,10€). Opätovné doručenie je možné až po uhradení tejto sumy bankovým prevodom.

 

7.2 Pri platbe na dobierku (platíte pri prevzatí tovaru):

      -  pri doprave na výdajné miesto Packeta – 4,40 €

      -  pri doprave kuriérskou spoločnosťou DPD na odberné miesto (Pickup, Alzabox) - dobierka nie je možná 

      -  pri doprave kuriérskou spoločnosťou DPD Home s doručením do 24 hodín po expedícii z nášho skladu – 5,50 €

      - pri doprave kuriérskou spoločnosťou Packeta Home Delivery – 7,10€

Pri objednávke nad 49€ je doprava ZADARMO, platíte iba poplatok za dobierku v sume 1,20€.

 

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

8.1 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo môže využiť len spotrebiteľ.

8.2 Tovar na vrátenie musí byť:,
a) nepoškodený,
b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, ...),
c) vrátane priloženého dokladu o kúpe.

8.3 Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

8.4 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

- poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

- predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

- predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

- predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

8.5 Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo e-mailom, prípadne odoslaním vyplneného formulára, ktorý je kupujúcemu zasielaný elektronickou formou spolu s potvrdením objednávky, prípadne si ho môže stiahnuť a vyplniť na tomto odkaze. Okrem toho si ho môže kupujúci stiahnuť aj z linku umiestneného v e-shope v spodnej časti stránky www.readytoner.sk.

8.6 Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.

8.7 Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.

8.8 Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

8.9 Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

8.10 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu:

READY Group s.r.o.

Železničná 141/36

05952 Veľká Lomnica

alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

8.11 Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a aj náklady na vrátenie tovaru.

8.12 Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

8.13 Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou. Napríklad spotrebný materiál by kupujúci nemal začať používať a mal by ho vrátiť s pôvodnými ochrannými prvkami (fóliami alebo páskami na toneroch a kazetách).

8.14 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 8.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:

a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky, dátum kúpy.

b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),

c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).

8.15 Vracaný tovar nesmie byť posielaný predávajúcemu na dobierku. Takéto zásielky je predávajúci oprávnený neprevzať.

8.16 Uznanie odstúpenia od zmluvy závisí od posúdenia predávajúceho. Prevádzkovateľ posúdi, či sú splnené podmienky pre vrátenie tovaru v dodatočnej lehote. V prípade, ak sprostredkovateľ vrátil tovar, ktorý podľa týchto obchodných podmienok nie je možný vrátiť, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neuznať odstúpenie od zmluvy. Na uznanie odstúpenia od zmluvy v dodatočnej lehote nemá spotrebiteľ právny nárok.

8.17 Odstúpením od zmluvy sa zmluva od počiatku zrušuje a každá zo zmluvných strán má nárok na vrátenie plnenia. Pokiaľ dôjde k poškodeniu tovaru nad rámec bežného zaobchádzania potrebného na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti, má predávajúci nárok na náhradu škody. Spotrebiteľ súhlasí, aby si predávajúci jednostranne započítal nárok na náhradu škody s nárokom spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny.

 

9. Alternatívne riešenie sporov

9.1 Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@readytoner.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

9.2 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm .

9.3 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

10. Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

10.1 Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. 2 bod 2.2, podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar. 

10.2 Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk. 

10.3 Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody, alebo si uplatniť toto právo len z časti. 

 

11. Reklamácie

11.1 Pokiaľ je kupujúcim fyzická osoba, vybavuje predávajúci reklamácie v súlade s Občianskym zákonníkom (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

11.2 Pokiaľ je kupujúcim právnická osoba, vybavuje predávajúci reklamácie v súlade s Obchodným zákonníkom (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov).

11.3 Presný postup pri reklamovaní tovaru je uvedený v reklamačnom poriadku predávajúceho.

11.4 V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od kúpnej zmluvy je popísané v bode 8. Obchodných podmienok.

 

12. Reklamačný poriadok

12.1 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

12.2 Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba na použitý tovar je 12 mesiacov. Záručná doba na služby (oprava alebo úprava veci) je 3 mesiace. Záručná doba na zhotovenie veci na zákazku je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty. Reklamáciu na veci, ktoré sa rýchlo kazia, musí kupujúci uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe.

12.3 Záručný list sa vystavuje na žiadosť kupujúceho. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe.

12.4 Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

12.5 Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

12.6 Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, na adrese sídla. Ak je však v záručnom liste uvedený záručný servis, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu v záručnom servise. Záručný servis je povinný opravu vykonať v lehote najneskôr do 30 dní.

12.7 Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

12.8 Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

12.9 Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

12.10 Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

12.11 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

12.12 Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

- kupujúci vykonal neoprávnený alebo neodborný zásah do tovaru,

- kupujúci používal tovar v rozpore s návodom na použite,

- kupujúci spôsobil mechanické poškodenie tovaru,

- kupujúci neskladoval výrobky v súlade s odporúčaniami výrobcu,

- opotrebovanie tovaru,

- poškodenie pri preprave vzniknuté po prevzatí tovaru kupujúcim,

- tovar, ktorý kupujúci dostal ako „darček“ alebo ako iný bonus bezodplatne (zadarmo).

12.13 Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál tovaru alebo použitie tovar sa nepovažuje za vadu. Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby – napríklad v prípade tzv. spotrebného tovaru. V prípade spotrebného tovaru je záruka na mechanické a elektrické súčasti 24 mesiacov (napríklad na telo kazety), ale záruka na trysky je 1 mesiac.

 

12.14 Pre urýchlenie vybavenia reklamácie:

1. kupujúci kontaktuje predávajúceho emailom, telefonicky.

2. vyplní reklamačný protokol umiestnený na internetových stránkach predávajúceho na adrese: www.readytoner.sk/reklamacny-formular

3. následne tovar zašle zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s kópiou dokladu o kúpe (prípadne záručným listom, ak bol vydaný) a s výtlačkom, kde je preukázaná prípadná vada tonera a výtlačok s informáciou o hladine tonera alebo počte výtlačkov.

na adresu:

READY Group s.r.o.

Železničná 141/36      

05952 Veľká Lomnica

email: reklamacie@readytoner.sk

telefón: +421 944 322 536

 

12.15 O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. spolu s  reklamovaným tovarom reklamačný protokol.

12.16 Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Je odporučené tovar poistiť.

12.17 Tento Reklamačný poriadok sa nevzťahuje na právny vzťah založený kúpou tovaru u predávajúceho v prípade, že kupujúcim (zákazníkom) je podnikateľ (§ 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov; ďalej len „Obchodný zákonník“). Takýto právny vzťah medzi READY Group s.r.o. a kupujúcim – podnikateľom, predmetom ktorého je kúpa tovaru (služby) u predávajúceho, sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (najmä § 429 resp. § 409 a nasl. Obchodného zákonníka). Pokiaľ v konkrétnom prípade nestanovuje záručný list výrobcu dotknutého výrobku inak, záručná doba (záruka za akosť tovaru) je 12 mesiacov od kúpy tovaru kupujúcim - podnikateľom.

 

13. Zásady ochrany osobných údajov - GDPR

Vášho súkromia si vážime. Toto je informácia o spôsobe spracovania, právnom základe, účele a rozsahu informácií, ktoré o našich zákazníkoch a návštevníkoch našich stránok spracovávame.

Správca osobných údajov: READY Group s.r.o., IČO: 55 175 431 so sídlom Železničná 141/36, 05952 Veľká Lomnica, Slovenská republika

Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v internetovom obchode www.readytoner.sk. Táto spotrebiteľská zmluva je zároveň právnym základom pre spracúvanie osobných údajov kupujúceho. Poskytnutie osobných údajov kupujúceho je zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou pre nákup v e-shope www.readytoner.sk. Ak kupujúci neposkytne všetky požadované osobné údaje predávajúcemu, môže to mať za následok neuzavretie kúpnej zmluvy.

Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy.

Predávajúci spracúva bežné osobné údaje kupujúceho.

Osobné údaje kupujúceho sú v informačnom systéme predávajúceho uchovávané po dobu 10 rokov.

Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení, alebo inou formu (e-mailom, písomne).

Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám – doručovacím spoločnostiam (kuriérom) a spoločnosti, ktorá spracúva účtovné doklady.

Osobné údaje kupujúceho sa nezverejňujú.

Predávajúci môže poskytnúť osobné údaje zákazníka spoločnostiam Heureka Group a.s. a BiznisWeb s.r.o., Packeta Slovakia s.ro., Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Tatra banka, a.s. výlučne pre účely získania spätnej väzby od kupujúceho v súvislosti s uskutočneným nákupom v e-shope predávajúceho alebo doručením objednávky.
Predávajúci môže spracúvať osobné údaje na marketingové účely (napríklad pre odosielanie newslettra alebo e-mailov o novinkách, zľavách, akciách a pod.) aj bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho. Pre tento účel predávajúci spracúva nevyhnutné údaje, ktorými sú meno, priezvisko a e-mailová adresa kupujúceho. Ak kupujúci nesúhlasí so spracovaním údajov na marketingové účely, svoj nesúhlas môže kupujúci kedykoľvek vyjadriť napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu predávajúceho so žiadosťou o odhlásenie z newslettra alebo kliknutím na link uvedený v e-mailovej správe. Osobné údaje využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám, taktiež nebudú zverejnené.

Kupujúci má právo získať od predávajúceho potvrdenie o tom, aké osobné údaje kupujúceho sa spracúvajú v e-shope predávajúceho.

Kupujúci má právo získať prístup k takýmto údajom a tiež informácie na aký účel sa spracúvajú, aké kategórie údajov sa spracúvajú, komu sa osobné údaje poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú, či existuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Prvé poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov kupujúcemu je bezplatné. Opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré kupujúci požiada, bude spoplatnené ako administratívny poplatok vo výške 5€.

Kupujúci môže od predávajúceho požadovať opravu alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa týkajú kupujúceho. Kupujúci môže žiadať vymazanie jeho osobných údajov alebo obmedzenia spracovania týchto údajov. Kupujúci môže aj namietať spracúvanie osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné aj na účely archivácie (pre splnenie povinnosti predávajúceho na základe právnych predpisov SR, napríklad uchovávanie účtovných dokladov po dobu 10 rokov). Ak bude kupujúci žiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v súvislosti s kúpnou zmluvou, jeho žiadosť môže byť zamietnutá.

Kupujúci má právo, aby predávajúci obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, ak kupujúci namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov.

Kupujúci má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol predávajúcemu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Kupujúci má právo preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

Kupujúci má právo namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu. Rovnako môže namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely oprávneného záujmu predávajúceho.

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Vyššie uvedené informácie o ochrane osobných údajov sa týkajú aj predzmluvných vzťahov (t.j. registrácia v e-shope www.readytoner.sk za účelom budúceho nákupu alebo napríklad vyžiadanie dopytu, cenovej ponuky či informácií o tovare a službách predávajúceho).

Na Vašom zariadení ukladáme cookies. Obsah súborov cookies predstavuje spôsob, ako identifikovať konkrétneho návštevníka a poskytnúť mu možnosť priebežnej interakcie s webovou stránkou, najmä umožnenie vytvorenia užívateľského účtu, prihlásenia, nákupu. Ďalej môžu byť využité pre technickú optimalizáciu prevádzky platformy webových stránok, bezpečnostné funkcie a technický záznam voľby preferencie zobrazenia podľa Vášho zariadenia technickým prevádzkovateľom infraštruktúry. Poskytovať základnú funkčnosť, starať sa o prevádzkovú bezpečnosť a stabilitu je naším oprávneným záujmom.

Súbory cookies môžeme využiť aj na ďalšie účely na základe Vášho súhlasu. S ohľadom na povahu a účel využitia údajov rozlišujeme tieto základné druhy:

Funkčné: Doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladajú niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, použitie skriptov a/alebo zdrojov tretích strán, widgety atď.

Analytické: Používanie analytických nástrojov nám umožňuje lepšie porozumieť potrebám našich návštevníkov a tomu, ako používajú našu stránku. Môžeme použiť nástroje prvej alebo tretej strany na sledovanie alebo zaznamenávanie vášho prehliadania našej webovej stránky, na analýzu nástrojov alebo komponentov, s ktorými ste interagovali alebo ste ich používali, zaznamenávanie udalostí konverzií a podobne.

Marketingové: Môžeme používať súbory cookie a nástroje tretích strán na zlepšenie ponuky produktov a/alebo služieb našej alebo našich partnerov, jej relevantnosti pre vás na základe produktov alebo stránok, ktoré ste navštívili na tejto webovej stránke alebo na iných webových stránkach.

Môžeme využiť lokálne úložisko Vášho prehliadača. Toto robíme na základe Vášho súhlasu.

V prípade otázok či iných žiadostí môžete kontaktovať správcu údajov, resp. poverenca na ochranu osobných údajov na adrese gdpr@readytoner.sk.

Ďalej sa môžete obrátiť na príslušnú inštitúciu ochrany osobných údajov

 

14. Záverečné informácie

14.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1 odbor výkonu dozoru.

14.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

14.3 Kupujúci vyhlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predávajúceho a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.

14.4 Tieto obchodné podmienky sú platné od 10.02.2023 do odvolania, alebo do nahradenia novými obchodnými podmienkami.

 

Vo Veľkej Lomnici, dňa 10.02.2023 

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súborov cookies

Na Vašom zariadení ukladáme cookies. Obsah súborov cookies predstavuje spôsob, ako identifikovať konkrétneho návštevníka a poskytnúť mu možnosť priebežnej interakcie s webovou stránkou, najmä umožnenie vytvorenia užívateľského účtu, prihlásenia, nákupu. Ďalej môžu byť využité pre technickú optimalizáciu prevádzky platformy webových stránok, bezpečnostné funkcie a technický záznam voľby preferencie zobrazenia podľa Vášho zariadenia technickým prevádzkovateľom infraštruktúry. Poskytovať základnú funkčnosť, starať sa o prevádzkovú bezpečnosť a stabilitu je naším oprávneným záujmom.

Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať